Dokumenti

OPĆI AKTI PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA


Statut Prirodoslovnog muzeja Rijeka

I. Izmjene i dopune Statuta Prirodoslovnog muzeja Rijeka

II. Izmjene i dopune Statuta Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture u Primorsko-goranskoj županiji

Dodatak Kolektivnom ugovoru

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Izjava o politici sakupljanja muzejske građe

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora PMR

Uputa o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga

I. Izmjene Upute o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova ili usluga PMR

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga PGŽ

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura blagajničkog poslovanja

I.Izmjene i dopune procedure blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračuna putnih nalog

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninom
ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI


Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju ( NN 21/23)

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 19/23)

Datum zadnje promjene: 21.04.2023.